Chủ tịch nước kiểm tra công trình Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa