Khởi công Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa